Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden vind je meer informatie over onze website, het bedrijf Verrasdag.nl en onze voorwaarden.

Algemene voorwaarden Verrasdag.nl

versie 1, augustus 2020 

 

BEGRIPPEN 

a. “Verrasdag.nl”, de VOF Verrasdag.nl, gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78677173

b. “de Opdrachtgever”, degene die aan Verrasdag.nl een opdracht verstrekt voor het organiseren van een verrassingsactiviteit; 

c. “Derde”, de partij die in opdracht van Verrasdag.nl een onderdeel van de Opdracht verzorgt; 

d. ”Opdracht” en “de Activiteit”, de overeengekomen prestatie zoals omschreven in de offerte of opdrachtbevestiging. 

 

DE OPDRACHT 

1. Verrasdag.nl organiseert in opdracht van Opdrachtgever een verrassingsactiviteit en zal de Opdracht naar beste kunnen uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever ingevulde vragenlijst. 

2. Na boeking van de Opdracht verstuurt Verrasdag.nl een opdrachtbevestiging met de benodigde informatie. Bij de boeking kan Opdrachtgever in de door Verrasdag.nl opgestelde vragenlijst zijn voorkeuren aangeven. Verrasdag.nl houdt bij de samenstelling van het programma rekening met de antwoorden van de gestelde vragen., bijvoorbeeld maximale reistijd, dieetwensen, interesses etc. 

3. Het concept van Verrasdag.nl is een verrassing voor alle deelnemers. Pas op de dag van de Activiteit (of, indien van toepassing, de avond voor de dag van de Activiteit) ontvangt Opdrachtgever stap voor stap informatie over de inhoud van de verrassing. 

4. Verrasdag.nl mag Derden inschakelen bij de uitvoering van de Opdracht. Het is belangrijk dat een boeking uiterlijk 14 dagen voor de gewenste datum worden gedaan. Die tijd heeft Verrasdag.nl nodig om afspraken met Derden te maken 

5. De Opdrachtgever en deelnemers aan de Activiteit zullen alle aanwijzingen van Verrasdag.nl opvolgen, zowel voorafgaand als tijdens de Activiteit. 

 

FINANCIËLE AFSPRAKEN 

1. Alle offertes van Verrasdag.nl zijn steeds vrijblijvend. 

2. Zodra de betaling (vooraf) door Verrasdag.nl is ontvangen, is daarmee de Opdracht bevestigd en start Verrasdag.nl met de voorbereiding van de Activiteit. 

3. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen inclusief BTW. In de prijs van de Opdracht zijn niet inbegrepen: reiskosten, parkeerkosten en toeristenbelasting. 

4. Opdrachtgever stemt in met digitale communicatie en facturatie maar kan zich tegenover Verrasdag.nl niet beroepen op het niet-aankomen van een factuur wanneer de oorzaak daarvan in zijn risicosfeer ligt, bijvoorbeeld door spamfilters of storingen in de internetverbinding. 

5. Tenzij anders overeengekomen, geldt voor betaling door Opdrachtgever een termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder recht op verrekening en/of opschorting. 

 

ANNULERING & WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 

1. Annulering door Opdrachtgever moet per email worden doorgegeven. Verrasdag.nl zal Opdrachtgever zoveel mogelijk tegemoet komen maar wanneer kosten die Verrasdag.nl reeds bij derden zijn gemaakt, niet meer teruggevorderd kunnen worden bij die Derde, dan komt het gehele bedrag voor rekening en risico van Opdrachtgever, ongeacht het tijdstip van annulering. Bij annulering minder dan 10 dagen voorafgaande aan de uitvoering van de Opdracht is het gehele overeengekomen en betaalde bedrag verschuldigd. 

2. Uitstel van de Opdracht door Opdrachtgever wordt beschouwd als een annulering, tenzij Verrasdag.nl instemt met een nieuwe datum, waarbij Verrasdag.nl ook afhankelijk is van ingeschakelde Derden en afspraken omtrent gemaakte kosten. 

3. Wanneer de Opdracht vertraging oploopt door een oorzaak binnen de risicosfeer van Opdrachtgever , dan heeft Verrasdag.nl het recht om de extra tijd aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Opdracht in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting. 

 

KLACHTEN 

Mocht Opdrachtgever ontevreden zijn over (onderdelen van) de uitvoering van de Opdracht door Verrasdag.nl, dan is het belangrijk zulke klachten zo snel mogelijk door te geven om Verrasdag.nl in de gelegenheid te stellen om eventuele schade tot een minimum te beperken. 

AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN VERRASDAG.NL

1. Indien Verrasdag.nl aansprakelijk mocht zijn voor schade die door of als gevolg van de Opdracht is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag. 

2. Verrasdag.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die Opdrachtgever lijdt door eigen nalatigheid (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Verrasdag.nl of onvolledigheid of onjuistheid van door de Opdrachtgever verschafte informatie 

3. Verrasdag.nl is nooit aansprakelijk voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. Alle deelnemers aan de Activiteit zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Ook aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten. 

4. Annulering door Verrasdag.nl maakt Verrasdag.nl tegenover de Opdrachtgever niet schadeplichtig. Zodra Verrasdag.nl weet dat de Opdracht niet door kan gaan, wordt dit vermeld aan de Opdrachtgever, al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding. Wanneer de Opdrachtgever van deze alternatieve activiteit afziet, dan zal Verrasdag.nl het ontvangen bedrag binnen een maand aan de Opdrachtgever terugbetalen. Dit laatste geldt niet als er sprake is van Overmacht (zie hierna). 


AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER 

1. Iedere deelnemer aan de Activiteit is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een (WA-, reis- en ongevallen) verzekering Opdrachtgever zal alle deelnemers tijdig over deze verplichting informeren. 

2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van door Verrasdag.nl of door een ingeschakelde Derde – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. Ook is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk (en bij schade aansprakelijk) voor schade aan of verlies van zaken voor de Opdracht zijn gebruikt. De Opdrachtgever vrijwaart Verrasdag.nl voor iedere claim in relatie tot bij de Opdracht gebruikte zaken. 

3. In het geval van Overmacht komen alle (on)kosten van Verrasdag.nl, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Verrasdag.nl ingeschakelde – Derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Verrasdag.nl tegenover derden voor iedere aanspraak in dit kader. 

4. Wanneer Opdrachtgever zijn uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is Opdracht aansprakelijk voor alle daardoor geleden van Verrasdag.nl. Daarnaast blijft Verrasdag.nl het recht houden om – voor zover mogelijk – nakoming van Opdrachtgever te verlangen. 

 

BEEINDIGING OPDRACHT 

Partijen hebben beiden het recht om de Opdracht op te zeggen zonder ingebrekestelling en zonder verplichting tot schadevergoeding aan de ander zodra: – het faillissement van een van de partijen wordt aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; – de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of hem dit wordt verleend; – Verrasdag.nl gegronde redenen heeft om te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen. 

 

OVERMACHT 

1. Alle onvoorziene omstandigheden waardoor Verrasdag.nl de Opdracht niet, niet tijdig of niet zonder (naar hun oordeel) bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Verrasdag.nl als Overmacht gelden. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden zijn: staking, natuurrampen, ziekte of een ander geval van overmacht bij een ingeschakelde Derde. 

2. Verrasdag.nl heeft in geval van overmacht het recht om: 

a) in overleg met de Opdrachtgever de betreffende Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum, of een andere Derde in te zetten. 

b) de Opdracht (gedeeltelijk) te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn tegenover Opdrachtgever. 


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

1. Op alle door Verrasdag.nl geschreven teksten en gemaakte foto’s geldt het copyright van Verrasdag.nl. 

2. Bij deelname aan een door Verrasdag.nl georganiseerde Opdracht kan foto- en videomateriaal geschoten worden geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden tijdens de Activiteit, dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden. Communicatie hierover is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 

3. Verrasdag.nl staat niet in voor de eventuele gevolgen van door derden of publiek gemaakt beeld- of geluidsmateriaal. 

 

ONGELDIGE BEPALINGEN 

Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, bijvoorbeeld als komt vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Verrasdag.nl zal dan de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-geldige bepaling. 

 

GESCHILLEN 

1. Op de door Verrasdag.nl gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

2. Van alle geschillen die voortvloeien uit de door Verrasdag.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de rechter bevoegd die gevestigd is in het Arrondissement waar Verrasdag.nl op dat moment is gevestigd.


CONTACTGEGEVENS 

Verrasdag.nl

Arkelstraat 37J

4201 KB Gorinchem

info@verrasdag.nl 

06-42849307

KvK nummer: 78677173

Btw-identificatienummer: NL861491920B01